ORGANELE DE CONDUCERE

Organele de conducere ale „STATI HOLDING” sunt:

 • Adunarea Generală a Asociaţilor; 
 • Managerul principal al STATI HOLDING. 

Activitatea „STATI HOLDING” este dirijată şi coordonată de Adunarea Generală a Asociaţilor, care este organul suprem de conducere al „STATI HOLDING”.

Fiecare Asociat este în drept să participe la Adunarea Generală a Asociaţilor nemijlocit sau printr-un reprezentant.

Transmiterea de către Asociat a împuternicirilor sale în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor reprezentantului sau, inclusiv altui Asociat, poate avea loc în orice moment şi fără indicarea motivului. 

Numărul de voturi deţinut de Asociatul la votare se stabileşte proporţional de valoarea adeverinţei cotei de participare a Asociatului.

De competenţa Adunării Generale a Asociaţilor ţine: 

 • operarea modificărilor şi completărilor în Statut, aprobarea lui în redacţie nouă; 
 • majorarea sau micşorarea Capitalului social; 
 • determinarea direcţiilor folosirii beneficiului şi repartizarea lui; 
 • aprobarea dărilor de seamă financiare anuale şi bilanţului anual; 
 • numirea şi destituirea Managerului principal, alegerea şi revocarea revizorului; 
 • aprobarea cuantumului şi modului de remunerare a muncii Managerului principal şi revizorului; 
 • stabilirea responsabilităţii materiale a Managerului principal şi revizorului; luarea actului de avizul revizorului; 
 • excluderea Asociatului din Societate; 
 • stabilirea modului acoperirii pierderilor; stabilirea mărimii şi modului depunerilor de cote suplimentare; 
 • crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor şi reprezentanţelor, întreprinderilor afiliate, aprobarea regulamentelor despre ele şi statutelor lor; 
 • aprobarea rezultatelor anuale activităţii filialelor „STATI HOLDING”; 
 • luarea deciziilor despre participarea „STATI HOLDING” în componenţa altor întreprinderi, asociaţii; 
 • aprobarea regulamentelor, regulilor şi altor acte de uz intern ale „STATI HOLDING”, stabilirea modului aplicării lor; 
 • examinarea în limitele competenţei a situaţiilor litigioase apărute între Managerul principal şi colectivul de muncă şi luarea măsurilor în vederea soluţionării lor; 
 • aprobarea contractelor valoarea cărora depăşeşte 1/4 din Capitalul social, precum şi a contractelor încheiate între Societatea şi Asociatul ei; 
 • luarea deciziilor privind reorganizarea sau lichidarea (încetarea activităţii) „STATI HOLDING”, numirea comisiei de lichidare, aprobarea balanţei de lichidare. 

Adunarea Generală a Asociaţilor este deliberativă dacă participanţii la ea reprezintă cel puţin 3/4 din numărul total de voturi ale Asociaţilor. 

În cazul în care Adunarea Generală a Asociaţilor nu întruneşte cvorumul necesar Managerul principal convoacă o nouă Adunare Generală a Asociaţilor cu aceeaşi ordine de zi. Adunarea Generală a Asociaţilor poate avea loc într-un termen ce nu depăşeşte 2 săptămâni de la data Adunării ce n-a avut loc şi este considerată deliberativă indiferent de numărul de voturi reprezentate la ea. 

Adunarea Generală a Asociaţilor este în drept să transmită soluţionarea unor chestiuni in competenţa Managerului principal, cu excepţia celor ce ţin de competenţa exclusiva a Adunării Generale a Asociaţilor. 

Fiecare Asociat are dreptul sa propună anumite chestiuni pentru a fi incluse în ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaţilor, In acest scop el depune la Managerul principal cei crea respectivă In scris conţinând argumentarea necesară şi o aduce la cunoştinţa celuilalt Asociat cu cel puţin 3 zile până Ia desfăşurarea Adunării Generale a Asociaţilor. 

Adunarea Generală a Asociaţilor alege din componenţa sa Preşedintele Adunării care organizează perfectarea procesului-verbal al Adunării Generale. Registrul deciziilor in orice moment trebuie sa fie pus la dispoziţia Asociaţilor „STATI HOLDING”. La cerere lor li se eliberează extrasul sau copia deciziilor adoptate din registrul sau procesul-verbal menţionate. Adunarea Generală a Asociaţilor se convoacă nu mai rar de o data pe an. Adunarea Generală a Asociaţilor se convoacă ori de câte ori este nevoie dacă aceasta o cere protecţia intereselor Asociaţilor şi „STATI HOLDING”. 

Adunarea Generală a Asociaţilor se convoacă potrivit ordinului Managerului principal sau la cererea revizorului. Asociatul/ţii ce poseda 10% şi mai mult din voturi în cadrul „STATI HOLDING” au dreptul să ceară Managerului principal convocarea Adunării Generale extraordinare în orice timp şi cu orice prilej. 

Dacă in timp de 8 zile Managerul principal n-a satisfăcut revendicarea Asociaţilor ei au dreptul sa facă acest lucru de sine stătător. Adunarea Generală a Asociaţilor nu are dreptul să adopte decizii referitor la chestiunile neincluse în ordinea de zi a Adunării. 

În cazurile când e imposibilă convocarea operativă a Adunării Generale a Asociaţilor pentru soluţionarea chestiunilor de neamînat privind activitatea „STATI HOLDING”, precum şi în alte cazuri stabilite în actele de uz intern ale „STATI HOLDING”, se admite adoptarea hotărârilor prin metoda chestionării Asociaţilor fără convocarea Adunării Generale a Asociaţilor. 

Proiectele de hotărâri propuse spre adoptare prin metoda chestionării (fără prezenţa) se expediază Asociaţilor, care vor expune opinia lor vizavi de proiectul propus prin votul său în scris. în timp de 8 zile din momentul înregistrării răspunsului (votului) de la ultimul Asociat Managerul principal înştiinţează în scris pe toţi Asociaţi despre rezultatele chestionării (votării) şi respectiv, adoptarea sau respingerea adoptării hotărârii. 

Managerul principal este organul executiv al „STATI HOLDING” şi organizează activitatea curentă a STATI HOLDING. Managerul principal este ales de Adunarea Generală a Asociaţilor. Managerul principal este în drept sa ia decizii în toate chestiunile privind activitatea „STATI HOLDING”, cu excepţia celor ce ţin de competenţa Adunării Generale a Asociaţilor. 

De competenţa Managerului principal ţine:
 

 • încheierea contractelor, inclusiv celor de muncă; 
 • deschiderea conturilor bancare şi administrarea mijloacelor de pe ele;
 • emiterea ordinelor;
 • angajarea salariaţilor (inclusiv a contabilului-şef şi altor specialişti), eliberarea lor din funcţie;
 • aprobarea statului de personal, stabilirea formelor, sistemului şi mărimii. salarizării, altui venit al angajaţilor în baza legislaţiei în vigoare; stabilirea organigramei „STATI HOLDING”;
 • organizarea ţinerii lucrărilor de secretariat, evidenţei contabile;
 • alcătuirea dării de seamă anuale, bilanţului anual şi prezentarea lor Adunării Generale a Asociaţilor;
 • ţinerea Listei Asociaţilor „STATI HOLDING” şi operarea modificărilor în ea; 
 • alte chestiuni ce nu ţin de competenţa Adunării Generale a Asociaţilor şi acelea care ţin de competenţa Adunării Generale a Asociaţilor, insă au fost transmise în competenţa Managerului principal. 

Managerul principal activează din numele „STATI HOLDING” fără procură şi reprezintă interesele ei în relaţii cu alte întreprinderi, instituţii, organizaţii, autorităţile publice, dispune de bunurile „STATI HOLDING” în limita atribuţiilor sale, eliberează procure, certificate, are dreptul de a utiliza mijloacele „STATI HOLDING”, emite ordinele obligatorii pentru angajaţii „STATI HOLDING”.

Managerul principal numeşte în funcţie şi eliberează pe locţiitor/ul(ii) să/u(i).